Dzisiaj jest: 20.08.2018
Imieniny:  Bernarda, Samuela, Bernardy
Kliknij tutaj... i sprawdź lokalizacje
naszych placówek.
kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR
Dane z dnia: 2018-08-17
1 CHF3.7926w dół-0.0205
1 EUR4.3061w dół-0.0044
1 GBP4.8043w dół-0.0092
1 USD3.7784w dół-0.0087
Zobacz więcej

Sprawdź aktualnie prowadzone przetargi

Kliknij tutaj...
Kredyty / dla rolników / kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR /

Kredyty preferencyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozwalają na bardzo korzystne pozyskiwanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego.

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim oferuje pełną gamę preferencyjnych kredytów inwestycyjnych oraz klęskowych.

O preferencyjny kredyt inwestycyjny mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W zależności od przeznaczenia środków, dostępne są następujące rodzaje kredytów:

 • kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa - Symbol IP
 • kredyt na zakup gruntów rolnych - Symbol KZ
 • kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia - Symbol MR
 • kredyt w ramach “Branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” - Symbol BR/10
 • kredyt w ramach “Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” - Symbol BR/13
 • kredyt w ramach “Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce” - Symbol BR/14
 • kredyt w ramach “Branżowego programu mleczarskiego” - Symbol BR/15
 • kredyt w ramach “Branżowego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego w Polsce” - (Symbol BR/16)
 • kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji zaakceptowanego przez Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Finansów programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa - Symbol OR
 • kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa przez grupy producentów rolnych powstałe na mocy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983) – Symbol GP
 • kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - (Symbol GR)
 • kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie, w tym wytwarzania surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów, zapewniających wysoką jakość produktu lub w zakresie dostosowania produkcji zwierzęcej do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymywania zwierząt - (Symbol NT)

 Procedura ubiegania się o kredyty obejmuje:

 • przygotowanie planu przedsięwzięcia,

 • uzyskanie pozytywnej opinii Ośrodka Doradztwa Rolniczego właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia,

 • złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, opinią ODR oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

Na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z następującymi klęskami: susza, gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, wymarznięcia, powódź, huragan, pożar spowodowany wyładowaniem atmosferycznym, osuwiska ziemi Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim może udzielić preferencyjnych kredytów klęskowych. Kwota udzielonego kredytu klęskowego nie może przekraczać oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę wielkości strat w uprawach rolnych, inwentarzu, rzeczowych środkach do produkcji rolnej oraz wartości odtworzeniowej środków trwałych i nie może być wyższa niż 4 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego, co oznacza, że 100% nakładów może być finansowanych kredytem. Kredytobiorca zobowiązany jest natomiast w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody.
Kredyt może zostać udzielony na okres:

 • 8 lat w przypadku nakładów inwestycyjnych (linia nKL/01), z wyjątkiem kredytu przeznaczonego na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu, którego maksymalny okres spłaty wynosi 5 lat,
 • 4 lat w przypadku nakładów na zakup rzeczowych środków przeznaczonych na wznowienie produkcji rolnej (linia nKL/02).

Po bliższe informacje prosimy udać się do placówek naszego Banku.

Licznik odwiedzin: 11912
Ostatnia aktualizacja: 2009-02-23

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim

adres: ul. Wojska Polskiego 141A, 97-300 Piotrków Trybunalski
telefon: (44) 64-80-910, 64-80-911
NIP 771-01-08-762 REGON 000502865 KRS 00000509303
login
hasło